Open navigation

Công văn 39/TCT-CS ngày 04/01/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

 

 Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng,
 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 89803/CTHN-TTKT1 ngày 25/12/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội và văn bản số 20231026/Yoosung ngày 16/11/2023 của Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 116 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế.

Căn cứ khoản 7, khoản 10 Điều 16 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định quyền của người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Kết luận thanh tra số 88405/KLCTHN-TTKT1 ngày 18/12/2023, do đó đề nghị Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Yoosung KN Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.