Open navigation

Công văn 3858/BHXH-CSXH ngày 20/11/2023 Vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/BHXH-CSXH

V/v vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam nhận được phản ánh của BHXH một số tỉnh, thành phố về vướng mắc trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động, BHXH Việt Nam xin báo cáo cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau: “Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế”.

Điểm c khoản 1 Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau: “Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý”.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BYT ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: “Không giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Quy định này không loại trừ đối với trường hợp bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, BHXH Việt Nam hiện nay đang xác định các trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý là tai nạn lao động. Do đó, các trường hợp này sẽ không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với thời gian điều trị thương tật lần đầu.

Ngày 25/8/2023, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 508/TTr-TTLĐ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam hướng dẫn: “Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý không phải là tai nạn lao động theo định nghĩa tại khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động, thì được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật BHXH khi đủ điều kiện”.

Để đảm bảo việc thực hiện chế độ tai nạn lao động một cách thống nhất trên phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn chung về nội dung này; đồng thời hướng dẫn cụ thể căn cứ để xác định loại tai nạn này khi thành phần hồ sơ hưởng chế độ ốm đau không có Biên bản điều tra tai nạn lao động.

BHXH Việt Nam xin trân trọng báo cáo và kính đề nghị quý Bộ quan tâm, sớm có văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Xin gửi kèm Công văn số 508/TTr-TTLĐ nêu trên)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- HĐQL BHXH (để b/c);
- Các đơn vị: TTKT, KTNB
- BHXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.