Open navigation

Công văn 87/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2024 Thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện nhập khẩu (PHEV)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TCHQ-TXNK

V/v thuế TTĐB xe ô tô PHEV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Sweden Auto.
(Đ/c: 21.04, Tầng 21, Khu Văn phòng, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
 Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121/2023/CV-SW ngày 15/11/2023 của Công ty TNHH Sweden Auto về việc đề nghị xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện nhập khẩu (PHEV). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4đ khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12: “Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng” có mức thuế suất thuế TTĐB “Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này”.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định: “Xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại Điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.”

Bộ Tài chính đã có công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010 gửi các Bộ, ngành, Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương về chính sách thuế TTĐB đối với loại xe bằng xăng kết hợp năng lượng diện, theo đó: “Đối với loại xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, việc xác định tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan hải quan, cơ quan thuế tài liệu của nhà sản xuất về mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe để làm căn cứ xác định thuế suất thuế TTĐB và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp”.

Như vậy, chính sách thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp với năng lượng điện đã được quy định cụ thể tại Luật thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ các cơ sở nêu trên, để được xác định xe ô tô thuộc đối tượng tại điểm 4đ khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Sweden Auto căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu hàng hóa, các quy định về pháp luật thuế TTĐB hiện hành và hướng dẫn cụ thể tại công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010 của Bộ Tài chính, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất về mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe để làm căn cứ xác định thuế suất thuế TTĐB và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp để cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Sweden Auto được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.