Open navigation

Công văn 38/TCT-CS ngày 04/01/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3937/SKHCN-QLCN ngày 12/10/2023 của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về mua máy móc thiết bị

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn trên cơ sở căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và kế thừa các nội dung có liên quan tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Tài chính. Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn: “4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu bởi các nội dung có liên quan quy định trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới.”.

2. Về quản lý tài sản cố định

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 67/2022/TT-BTC nêu trên, về nguyên tắc tài sản cố định (TSCĐ) hình thành từ nguồn Quỹ phải lập hồ sơ tài sản cố định để theo dõi quản lý theo quy định pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp theo dõi hao mòn, trích khấu hao TSCĐ... để tính hoặc không tính khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ nếu có phát sinh vướng mắc trong quá trình xác định nghĩa vụ thuế khi trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.