Open navigation

Công văn 106/QLD-KD ngày 12/01/2024 Báo cáo tình hình sản xuất xuất khẩu nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc năm 2023

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QLD-KD

V/v báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
(Sau đây gọi tắt là cơ sở)

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Để phục vụ công tác thống kê dữ liệu, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở:

1. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện:

1.1. Báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

1.2. Báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại điểm b Khoản 21 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược theo quy định.

2. Báo cáo cơ cấu vốn, giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2023 theo mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục II (đối với các cơ sở có thực hiện việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc) đính kèm Công văn này.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược và đồng thời thông qua đường dẫn https://forms.gle/yCAJ4ZZobzA1fVaC6 trước ngày 20/01/2024.

3. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Kinh doanh Dược (Cục Quản lý Dược). SĐT: 024.3846.1525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Cơ sở triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục QLD;
 - Lưu: VT, KD (DM).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Việt DũngPHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC
(Kèm theo Công văn số 106/QLD-KD ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Cục Quản lý Dược)

(Đơn vị báo cáo)
Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày tháng năm

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý Dược;
 - Sở Y tế (nơi đặt trụ sở);

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................... 

- Số điện thoại: ...............................  Email: .................................................................. 

- Họ và tên người lập báo cáo: ..................................................................................... 

- Số điện thoại người lập báo cáo: ............................................................................... 

3. Loại hình cơ sở và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp: ................................ 

3.1. Loại hình cơ sở: (Ghi theo khoản 2, điều 32 Luật dược: Sản xuất, xuất nhập khẩu)

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: ......... Ngày cấp: ................... 

Số giấy chứng nhận thực hành tốt (GMP, GSP): ............... Ngày cấp: ..................... 

3.2. Phạm vi kinh doanh:

(Ghi theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được Bộ Y tế cấp)

4. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp (tính đến hết ngày 31/12/2023):

- Vốn điều lệ: .................................................................................................................. 

- Tỷ lệ vốn nhà nước (%): ............................................................................................. 

- Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (%): .............................................................. 

- Tỷ lệ vốn của cổ đông trong nước (không phải của nhà nước) (%): .................... 

- Tỷ lệ vốn của tổ chức kinh tế nước ngoài (%): ....................................................... 

- Tỷ lệ vốn của quỹ đầu tư trong nước có huy động vốn nước ngoài (%): ............ 

- Tỷ lệ nguồn vốn khác (nếu có) (%): ......................................................................... 

II. Báo cáo tổng quát sản xuất thuốc (ĐVT: Triệu đồng)

STT

Doanh thu sản xuất thuốc

Năm 2023

Dự kiến 2024

Ghi chú

1

Sản xuất nguyên liệu

 

Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

Nguyên liệu, dược chất sản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

 

 

 

Tá dược

 

 

 

 

Bao bì, vỏ nang

 

 

 

Tổng

 

 

 

2

Sản xuất thành phẩm

 

 

 

 

Thuốc hóa dược

 

 

 

 

Thuốc dược liệu

 

 

 

 

Vắc xin

 

 

 

 

Sinh phẩm y tế

 

 

 

Tổng

 

 

 

III. Báo cáo tổng quát xuất, nhập khẩu thuốc (ĐVT: 1000 USD)

STT

Doanh thu xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Năm 2023

Dự kiến 2024

Ghi chú

1

Xuất khẩu nguyên liệu

 

Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

Nguyên liệu, dược chất sản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

 

 

 

Tá dược

 

 

 

 

Bao bì, vỏ nang

 

 

 

Tổng

 

 

 

2

Xuất khẩu thuốc

 

Thuốc hóa dược

 

 

 

 

Thuốc dược liệu

 

 

 

 

Vắc xin

 

 

 

 

Sinh phẩm y tế

 

 

 

Tổng

 

 

 

(*) Đối với việc xuất khẩu thuốc đề nghị báo cáo chi tiết theo Phụ lục II.

3

Nhập khẩu nguyên liệu

 

Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

Nguyên liệu, dược chất sản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

 

 

 

Tá dược

 

 

 

 

Bao bì, vỏ nang

 

 

 

Tổng

 

 

 

4

Nhập khẩu thuốc

 

Thuốc hóa dược

 

 

 

 

Thuốc dược liệu

 

 

 

 

Vắc xin

 

 

 

 

Sinh phẩm y tế

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
(Kèm theo Công văn số 106/QLD-KD ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Cục Quản lý Dược)

I. Tổng quan tình hình xuất khẩu (Từ 01/01/2023 đến nay)

STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất

Số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

1. Thuốc

1.1. Thuốc hóa dược

1.1.1

 

 

 

 

 

1.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Thuốc dược liệu

1.2.1

 

 

 

 

 

1.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Vắc xin

1.3.1

 

 

 

 

 

1.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Sinh phẩm y tế

1.4.1

 

 

 

 

 

1.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nguyên liệu làm thuốc

2.1. Dược chất

2.1.1

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dược liệu

2.2.1

 

 

 

 

 

2.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tá dược

2.3.1

 

 

 

 

 

2.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Vỏ nang

2.4.1

 

 

 

 

 

2.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các sản phẩm khác

3.1

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thông tin cụ thể:

- Tổng doanh thu tất cả các sản phẩm xuất khẩu: ..................................................... 

- Top 03 sản phẩm có số lượng xuất khẩu cao nhất: 

STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất

Nước nhập khẩu của 03 sản phẩm

Tổng doanh thu của 03 sản phẩm

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

- Top 03 sản phẩm có doanh thu xuất khẩu cao nhất:

STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất

Nước nhập khẩu của 03 sản phẩm

Tổng doanh thu của 03 sản phẩm

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

II. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp:

(Để có đánh giá toàn diện, đề nghị đơn vị báo cáo ghi chi tiết, cụ thể)

1. Thuận lợi: .................................................................................................................... 

2. Khó khăn, vướng mắc: .............................................................................................. 

3. Đề xuất giải pháp: ...................................................................................................... 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.