Open navigation

Công văn 1664/TCT-TTKT ngày 10/05/2023 Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/TCT-TTKT

V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai;
 - Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1615/VPCP-KTTH ngày 14/03/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản số 13/ĐTGL ngày 08/02/2023 của Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai; Phiếu chuyển số 1726/PC-VPCP ngày 07/09/2022 của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản số 72/HHDN-CSPL ngày 16/08/2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; kiến nghị không áp dụng khống chế chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ đối với doanh nghiệp thực hiện dự án BOT nói chung và Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai nói riêng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về kiến nghị nêu trên, căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Tổng cục Thuế đã có các công văn số 2204/TCT-TTKT ngày 23/06/2022 trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai, công văn số 4965/TCT-TTKT ngày 29/12/2022 trả lời Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai, công văn số 4954/TCT-TTKT ngày 29/12/2022 trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và sẽ tổng hợp vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các Hiệp hội, các doanh nghiệp khi thực hiện Nghị định để nghiên cứu, đánh giá và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP trong thời gian tới. Trước khi Nghị định sửa đổi được ban hành, đề nghị Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai thực hiện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phó TCTg Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Vũ Mạnh Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.