Open navigation

Công văn 95/BTC-TCT ngày 04/01/2024 Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/BTC-TCT

V/v Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
 - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ và sự phối hợp chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, công tác quản lý thu của ngành thuế đã đạt được những kết quả tích cực. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong ngành thuế nói riêng. Ngành thuế đã từng bước thực hiện có kết quả công cuộc chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế đóng góp vào tiến trình cải thiện chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, ngành thuế trong thời gian qua đã triển khai các chương trình như: hỗ trợ thuế điện tử cấp độ 4.0 trong toàn bộ quy trình quản lý thuế (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế); hỗ trợ tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế trên ứng dụng Etax Mobile; áp dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;.... Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã thường xuyên dành thời gian quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính cũng như chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp, giúp đỡ cơ quan thuế trong chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Để từng bước triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) trên toàn quốc. Cụ thể như sau:

1. Mục đích của triển khai chức năng BĐSHKD

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, việc triển khai chức năng BĐSHKD đã được thực hiện từ ngày 01/8/2023 tại 05 Cục Thuế (Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình) và sẽ tiếp tục triển khai với 58 Cục Thuế còn lại đối với việc công khai thông tin lập Bộ thuế khoán hộ kinh doanh của năm 2024.

Tổng cục Thuế triển khai chức năng BĐSHKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp từ Trung ương đến địa phương quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, hỗ trợ công tác xây dựng dự toán. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế với sự giám sát của người dân và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

2. Nguyên tắc vận hành của chức năng BĐSHKD

- Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

- Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

- Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

3. Đề nghị của Bộ Tài chính

Để việc triển khai BĐSHKD được thuận lợi, hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí quan tâm và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan (Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Công an, Thông tin truyền thông,...) trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, tránh thất thu về đối tượng và doanh thu kinh doanh. Trong đó tập trung vào các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, công khai, minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng BĐSHKD.

Hai là: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn, tổ chức khảo sát doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn. Từ đó có cơ sở lập Bộ thuế khoán năm 2024 đối với hộ kinh doanh đảm bảo sát thực tế.

Ba là: Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bốn là: Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh (truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân) bao gồm cả việc tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng BĐSHKD của cơ quan thuế nhằm giúp cho người dân, hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ.

Bộ Tài chính kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp của Đồng chí Bí thư, Đồng chí Chủ tịch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói chung và quản lý thu thuế nói riêng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các đồng chí./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, TCT.

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.