Open navigation

Công văn 86/KH-BHXH ngày 12/01/2024 Rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT VĂN BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, trên cơ sở đó:

a) Lập và công bố các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản đang còn hiệu lực thi hành nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp, văn bản chồng chéo, mâu thuẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

c) Đề xuất việc hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có) bảo đảm tính hợp pháp của văn bản.

d) Đề xuất việc ban hành văn bản mới cho lĩnh vực cần thiết, lĩnh vực còn trống chưa có văn bản điều chỉnh nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn.

2. Yêu cầu

a) Đánh giá, phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản của Ngành, đề xuất giải pháp hoàn thiện.

b) Rà soát tất cả các văn bản thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, không bỏ sót văn bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

c) Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình rà soát cần chủ động tham mưu việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tích cực phản ánh những vấn đề bất cập từ thực tiễn tổ chức thực hiện văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn của Ngành phù hợp với thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng rà soát là những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, bao gồm:

a) Quyết định ban hành quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành;

b) Công văn hướng dẫn nghiệp vụ toàn Ngành;

c) Các văn bản khác có chứa nội dung hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn Ngành.

2. Phạm vi rà soát:

- Các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ;

- Các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước ngày 01/01/2023 nhưng đã hết hiệu lực (một phần/toàn bộ) hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024.

2. Lập danh mục và tổng hợp danh mục thuộc đối tượng rà soát.

3. Rà soát văn bản và tổng hợp kết quả rà soát.

4. Xây dựng báo cáo và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát.

5. Công bố và triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch;

b) Tổng hợp kết quả rà soát, trao đổi, thảo luận với các đơn vị về kết quả rà soát; Trình lãnh đạo Ngành phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện các công việc được giao theo phân công tại Phụ lục kèm theo./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 - Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh SinhPHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 86/KH-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

ĐV chủ trì thực hiện

ĐV phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

I

Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Vụ Pháp chế

 

01/2024

 

II

Lập danh mục và tổng hợp danh mục thuộc đối tượng rà soát

 

 

 

 

2.1

Tập hợp và phân loại văn bản, lập danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi Vụ Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

 

Tháng 02,3/2024

2.2

Tổng hợp, hoàn chỉnh danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố

Vụ Pháp chế

Văn phòng; TT Lưu trữ

Tháng 4/2024

III

Rà soát văn bản và tổng hợp kết quả rà soát

- Vụ Pháp chế; 

- Các đơn vị nghiệp vụ; 

- BHXH tỉnh, thành phố

 

5/2024

10/2024

3.1

Đối chiếu, so sánh các quy định trong các văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn hiệu lực thi hành tại thời điểm rà soát để xác định các nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật

Vụ Pháp chế 

Các đơn vị nghiệp vụ

 

5/2024

7/2024

3.2

Đối chiếu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành (thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) với nhau để phát hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn.

3.3

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi và sự phù hợp của văn bản do BHXH Việt Nam ban hành với thực tiễn hoạt động nghiệp vụ tại địa phương (theo Danh mục văn bản do BHXH Việt Nam gửi)

BHXH tỉnh, thành phố

3.4

- Tổng hợp ý kiến đề xuất của BHXH tỉnh, thành phố; - Lập 04 biểu mẫu tổng hợp, gồm: + Danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành; + Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; + Danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; + Danh mục văn bản cần ban hành mới. - Gửi lấy ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

Tháng 8/2024

3.5

Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị.

Vụ Pháp chế

 

9/2024

10/2024

IV

Xây dựng báo cáo và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát

 

 

 

4.1

Xây dựng báo cáo và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát trình lãnh đạo Ngành phê duyệt

Vụ Pháp chế

 

Tháng 11/2024

4.2

Xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản còn hiệu lực thi hành trình Lãnh đạo Ngành ký ban hành

Vụ Pháp chế

 

Tháng 12/2024

V

Công bố và triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát

 

 

 

5.1

Công bố trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo, Tạp chí BHXH.

Vụ Pháp chế

Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH

Tháng 12/2024

5.2

Triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát đã được duyệt

Các đơn vị nghiệp vụ

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.