Open navigation

Công văn 10750/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2023 Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10750/BKHĐT-QLKKT

V/v địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 5624/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2023 của Tổng cục Hải quan đề nghị cho ý kiến về cơ chế áp dụng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 23 Luật Đầu tư quy định, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Nội dung về hoạt động chế xuất và doanh nghiệp chế xuất được quy định tại các khoản 20, 21 Điều 2 và Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP không quy định về việc áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động của doanh nghiệp chế xuất phải tuân thủ quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuế, hải quan theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Do đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Tổng cục Hải quan đánh giá việc quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp chế xuất để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế áp dụng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Cơ quan nghiên cứu, tham khảo./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, QLKKT, N

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Bùi Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.