Open navigation

Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT ngày 03/11/2023 Triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2023

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3132/HQTPHCM-CNTT

V/v triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Đại lý làm thủ tục Hải quan;
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính, Chuyển phát nhanh;
- Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế;
 - Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2022 của Tổng cục hải quan ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HQTPHCM ngày 09/01/2023 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác thu thập thông tin bằng dịch vụ thu thập thông tin trực tuyến như sau:

- Địa chỉ trang thu thập thông tin của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: https://ttttdn.hqhcm.gov.vn/

- Nội dung thông tin đề nghị cung cấp: theo Phụ lục đính kèm. Quý Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ trên để tải mẫu thu thập thông tin dạng tập tin Excel, tiến hành điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào tập tin, sau đó ký chữ ký số của doanh nghiệp vào tập tin Excel trước khi khai báo lên trang thu thập thông tin nêu trên.

- Phạm vi thông tin đề nghị cung cấp: từ ngày 01/01/2023 đến nay.

- Hình thức cung cấp thông tin: cung cấp dạng tập tin excel có chữ ký số của doanh nghiệp, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và khai báo vào địa chỉ thu thập thông tin nêu trên. Lưu ý, trang thu thập thông tin chỉ tiếp nhận các tập tin Excel có chữ ký số hợp lệ của doanh nghiệp.

- Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc khai báo thông tin, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm khai báo hải quan (Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn, Công ty TNHH TMDV Công nghệ thông tin G.O.L, Trung tâm Dịch vụ điện tử FPT, Công ty Cổ phần TS24) triển khai phân hệ hỗ trợ khai báo thông tin ngay trên các phần mềm khai báo hải quan.

- Thời gian đề nghị nhận được thông tin phản hồi: trước ngày 20/12/2023

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn (Vướng mắc về các chỉ tiêu thông tin, đề nghị liên hệ công chức Trần Thị Hiền thuộc Phòng Quản lý rủi ro, số điện thoại 0909060086. Vướng mắc về kỹ thuật khai báo, đề nghị liên hệ ông Nhạc Sĩ Phi Long thuộc Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại 0917873456).

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Phòng Quản lý rủi ro (để thực hiện);
- Phòng Công nghệ thông tin (để thực hiện);
 - Lưu: VT, CNTT. Phi Long (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thanh QuangPHỤ LỤC 1

MẪU HỢP TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
(Đính kèm Công văn số 3132/HQTPHCM-CNTT ngày 03/11/2023 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh)

A. NHÓM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thông tin khai báo

a. Thông tin doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

 

1. Tên doanh nghiệp:

 

 

2. Mã số thuế:

 

 

3. Địa chỉ trụ sở:

 

 

4. Thông tin về giám đốc doanh nghiệp, người đại diện pháp luật:

 

- Họ và tên:

 

 

- Quốc tịch:

 

 

- Tỷ lệ % vốn góp trong doanh nghiệp (nếu có):

 

 

5. Thông tin về trụ sở doanh nghiệp:

 

 

6. Thông tin về số lượng nhân viên:

 

 

- Số lượng nhân viên được đóng bảo hiểm:

 

 

- Tỷ lệ đóng bảo hiểm (%):

 

 

7. Thông tin tham gia thị trường chứng khoán:

 

 

- Loại thị trường:

 

 

- Mã chứng khoán:

 

 

- Tên thị trường chứng khoán:

 

 

- Tên nước tham gia:

 

 

8. Kết quả thanh tra:

 

 

- Số QĐ thanh tra:

 

 

- Ngày QĐ thanh tra:

 

 

- Đơn vị ra QĐ thanh tra:

 

 

- Số lượng tờ khai được thanh tra:

 

 

- Kết quả thanh tra:

 

 

+ Vi phạm:

 

 

+ Không vi phạm:

 

 

+ Nội dung kết luận thanh tra:

 

 

- Thông tin dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm, phương thức thủ đoạn trong hoạt động XNK được phát hiện:

 

 

- Thông tin khác liên quan:

 

 

9. Thông tin xử lý hình sự do cơ quan chức năng khác xử lý:

 

 

+ Tên doanh nghiệp/cá nhân bị khởi tố:

 

 

+ Mã số thuế/số CMND/số thẻ căn cước công dân/hộ chiếu:

 

 

+ Số quyết định (tên cơ quan ban hành, ngày/tháng/năm):

 

 

+ Hành vi vi phạm:

 

 

+ Mức độ vi phạm:

 

 

+ Thời gian khởi tố/ truy tố/ xét xử:

 

 

10. Thông tin về ngân hàng thương mại liên quan đến thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

 

 

- Tên ngân hàng:

 

 

- Địa chỉ ngân hàng:

 

 

- Số tài khoản của doanh nghiệp:

 

 

 

............, ngày ... tháng ... năm ..........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CUNG CẤP
(Ký chữ ký số của doanh nghiệp vào tập tin này)PHỤ LỤC 2

MẪU HỢP TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN
CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
(Đính kèm Công văn số 3132 ngày 03/11/2023 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

1. Tên đại lý làm thủ tục hải quan:

 

2. Mã số thuế:

 

3. Địa chỉ trụ sở đăng ký hoạt động:

 

4. Thông tin xác minh trụ sở hoạt động của doanh nghiệp:

 

5. Quyết định công nhận/ gia hạn đại lý hải quan (Số văn bản/ Ngày cấp:

 

6. Quyết định thu hồi/chấm dứt (số văn bản, ngày cấp); Lý do:

 

7. Thông tin về chủ doanh nghiệp/ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên:

 

- Số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân/ số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp):

 

- Quốc tịch:

 

- Địa chỉ:

 

- Số điện thoại cố định/ di động:

 

8. Thông tin về nhân viên:

- Số lượng nhân viên được cấp mã số làm đại lý thủ tục hải quan:

 

- Họ và tên:

 

- Số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân/ số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp):

 

- Số thẻ:

 

9. Thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của đại lý hải quan:

- Hành vi không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải.

 

- Hành vi không thông báo cho cơ quan hải quan nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chuyển làm việc khác hoặc chuyển sang làm việc cho đại lý thủ tục hải quan khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

 

- Đại lý làm thủ tục hải quan có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan.

 

- Tên:

 

- Địa chỉ:

 

- Nhân viên:

 

- Ngành nghề kinh doanh:

 

 

 

............, ngày ... tháng ... năm ..........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CUNG CẤP
(Ký chữ ký số của doanh nghiệp vào tập tin này)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.