Open navigation

Công văn 6712/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2023 Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6712/TCHQ-GSQL

V/v thực hiện Hiệp định CPTPP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1482/2023 ngày 18/12/2023 của Đại sứ quán Nhật Bản hỏi về việc cấp và tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Đây là nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền của Bộ Công Thương. Liên quan đến công văn số 8287/BCT-XNK ngày 23/11/2023 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về việc thông báo gia hạn cơ chế cấp C/O của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP, Bộ Tài chính đã có công văn số 13739/BTC-TCHQ ngày 13/12/2023 tham gia ý kiến về nội dung này.

2. Về việc tiếp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Theo quy định tại Điều 3.20 Phần B Chương 3 Hiệp định CPTPP, Việt Nam sẽ áp dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ không muộn hơn 5 năm sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực (từ ngày 14/01/2024).

Bộ Tài chính đã có công văn số 9130/BTC-TCHQ ngày 25/8/2023 trao đổi với Bộ Công Thương về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư) để nội luật hóa quy định tại Điều 3.20 Phần B Chương 3 Hiệp định CPTPP. Để đảm bảo triển khai đầy đủ, đúng thời hạn các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ trì sớm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư) để nội luật hóa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.20 Phần B Chương 3 Hiệp định CPTPP.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, đề nghị Quý đơn vị tổng hợp, trả lời Đại sứ quán Nhật Bản./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

K.T TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.