Open navigation

Công văn 834/MT-LĐ ngày 26/12/2023 Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra cơ sở lao động về vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/MT-LĐ

V/v tăng cường công tác thanh tra kiểm tra cơ sở lao động về vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

Kính gửiSở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong thời gian vừa qua theo báo cáo của Sở Y tế tại một số địa phương, đã xuất hiện các trường hợp người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp, thậm chí cấp tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người lao động. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động không tuân thủ đầy đủ các quy định và có các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Để tăng cường công tác quản lý sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, Cục Quản lý Môi trường y tế đề nghị Sở Y tế triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành rà soát, đề xuất và phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quan trắc môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp như cơ sở sử dụng hóa chất, dung môi, cơ sở sản xuất, chế biến vật liệu đá, vật liệu xây dựng… Trên cơ sở đó đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp đối với các cơ sở lao động vi phạm.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương tăng cường triển khai công tác huấn luyện, đào tạo, thông tin, truyền thông về vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở lao động tập trung vào những cơ sở lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có nguy cơ gây mất an toàn lao động và phát sinh bệnh nghề nghiệp.

Cục Quản lý Môi trường y tế đề nghị Sở Y tế triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý Môi trường y tế: Ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm - số điện thoại 024 3227 2855, Email: baocaoytld@gmail.com để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/01/2023./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);
- TTKSBT các tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để p/h);
 - Lưu: VT, MT.

CỤC TRƯỞNG
 Lương Mai Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.