Open navigation

Công văn 1050/TCT-DNNCN ngày 31/03/2023 Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/TCT-DNNCN 

V/v: Quản lý thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85/CTBLI-TTKT2 ngày 03/02/2023 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động Trung Quốc được cử sang làm việc tại Liên danh Hengtong International & Offshore Engineering Co.,Ltd. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân người lao động Trung Quốc tại Việt Nam trong trường hợp các cá nhân này đã nộp thuế ở nước ngoài, đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 40/TCT-DNNCN ngày 06/01/2023 của Tổng cục Thuế. Đồng thời, ngày 13/03/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 686/TCT-HTQT gửi Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc bổ sung thông tin, tài liệu trước khi trao đổi thông tin với Cơ quan thuế Trung Quốc, đề nghị Cục thuế cung cấp thông tin theo ý kiến của Tổng cục Thuế tại công văn số 686/TCT-HTQT nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, áp dụng các biện pháp quản lý thuế đối với những trường hợp tương tự.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ HTQT (TCT);
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.