Open navigation

Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Mức thu nhập chuyên gia nhà khoa học người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2023/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

 NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU NHẬP CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC,
NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ NHU CẦU THU HÚT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 6059/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút; Báo cáo thẩm tra số 1114/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ mục tiêu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

đ) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Lĩnh vực thu hút

1. Công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh.

2. Công nghiệp hỗ trợ.

3. Dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu (logistics).

4. Công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

5. Nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc.

6. Xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành trung tâm tài chính của Thành phố.

7. Xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, gồm: xây dựng và vận hành hệ thống vận tải công cộng sức tải lớn, không gian ngầm, công trình phòng chống thiên tai, xử lý sự cố môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu.

8. Vật liệu mới, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử cao cấp, công nghiệp vi mạch.

9. Công nghệ số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, khoa học tính toán.

10. Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội và nhân văn.

11. Xây dựng, hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước.

12. Dịch vụ công: giáo dục và y tế.

13. Các lĩnh vực thu hút khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo Nghị quyết này bao gồm mức hỗ trợ thu nhập ban đầu, mức thu nhập hằng tháng, mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ và mức hỗ trợ thuê nhà ở.

2. Công trình được nêu trong Nghị quyết này được hiểu là các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án (không phải là nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ), giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, cấp bộ, ban, ngành (gọi tắt là cấp tỉnh, cấp bộ) trở lên thuộc danh mục nhiệm vụ cần phải hoàn thành mà chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được cấp có thẩm quyền của Thành phố giao kết hợp đồng thực hiện trong thời gian thu hút.

Điều 4. Tiêu chí, tiêu chuẩn của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

1. Chuyên gia, nhà khoa học được thu hút theo Nghị quyết này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có sức khỏe và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Có đủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí cần thu hút.

d) Không thuộc các trường hợp sau: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

đ) Có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam.

e) Có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu của vị trí cần thu hút.

g) Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) hoặc có công trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu hoặc có sáng chế được công nhận đem lại hiệu quả cao, được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác.

h) Có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

2. Người có tài năng đặc biệt được thu hút theo Nghị quyết này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn nêu tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

b) Có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc, có khả năng lao động sáng tạo cao và có uy tín trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực cần thu hút.

c) Đã đạt nhiều thành tích hoặc có khả năng hoàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội mà ít người có thể thực hiện được.

Điều 5. Mức thu nhập

1. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu:

Áp dụng mức hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng 01 lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

2. Mức thu nhập hằng tháng:

a) Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động và được hưởng mức thu nhập từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 100.000.000 đồng/người/tháng (một trăm triệu đồng). Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật.

b) Việc áp dụng mức thu nhập cụ thể cho từng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tương xứng với trình độ, năng lực và uy tín cá nhân.

3. Mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ:

a) Đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện các công trình:

Trường hợp công trình do 01 chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện: mỗi một công trình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ với giá trị bằng 5% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Tổng mức thu nhập khuyến khích không thấp hơn 50.000.000 đồng/người/công trình (năm mươi triệu đồng). Trường hợp tổng mức ngân sách Thành phố đầu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 20.000.000.000 đồng/công trình (hai mươi tỷ đồng) thì mức thu nhập khuyến khích tối đa là 1.000.000.000 đồng/người/công trình (một tỷ đồng).

Trường hợp công trình do nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để cùng nghiên cứu thực hiện: mức thu nhập khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 5% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Mức thu nhập khuyến khích cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt không thấp hơn 30.000.000 đồng/người/công trình (ba mươi triệu đồng) và tổng mức thu nhập khuyến khích cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

b) Đối với người có tài năng đặc biệt được thu hút vào các vị trí không yêu cầu phải có công trình:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa là 1.000.000.000 đồng/người (một tỷ đồng).

4. Mức hỗ trợ thuê nhà ở:

Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt gặp khó khăn về nhà ở nhưng cơ quan, đơn vị thu hút không bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà ở và số tiền không vượt quá 7.000.000 đồng/tháng (bảy triệu đồng).

Điều 6. Kinh phí thực hiện

1. Đối với các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm a và b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này: kinh phí thực hiện được chi trả từ nguồn ngân sách Thành phố.

2. Đối với các đơn vị nêu tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này: kinh phí thực hiện được chi trả từ nguồn tài chính của đơn vị, các nguồn tài chính khác theo quy định hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

b) Thành lập các Hội đồng thu hút, tuyển chọn và hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức thu hút, tuyển chọn, ký kết hợp đồng, công tác quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp hoàn thiện môi trường làm việc, tôn vinh, khen thưởng đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt. Tổ chức thu hút, tuyển chọn đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

c) Hàng năm có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp thường lệ cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ tư pháp;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP. HCM;
- Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP.HCM;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Các sở, ban, ngành TP.HCM;
- HĐND-UBND - UBMTTQVN TP Thủ Đức, 5 huyện;
- UBND - UBMTTQ VN 16 quận;
- Các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế thuộc phạm vi quản lý của UBND TP;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
 - Lưu: VT, (Ban VHXH - Nga).

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Lệ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.