Open navigation

Công văn 926/BTTTT-CĐSQG ngày 21/03/2023 Trao đổi phản ánh tình hình thực hiện Văn bản 2589_BTTTT-ƯDCNTT

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/BTTTT-CĐSQG

V/v trao đổi, phản ánh tình hình thực hiện Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 24/8/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Để có cơ sở đề xuất phương án xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ được hiệu quả, phù hợp hơn với xu thế phát triển công nghệ trong thời gian tới; Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan trao đổi, phản ánh tình hình thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có) trong quá trình thực hiện Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn bản phúc đáp xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/3/2023.

(Thông tin liên hệ: Đ/c Trần Chí Nam, Cục Chuyển đổi quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0904.233.399; thư điện tử: tcnam@mic.gov.vn)

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.