Open navigation

Công văn 3007/CTHN-TTHT ngày 16/01/2024 Quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3007/CTHN-TTHT

V/v quy định về hóa đơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
(Địa chỉ: số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0103647864)

Trả lời văn bản số 22122023/CV-KW ngày 22/12/2023 của Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hủy nhầm hóa đơn đầu ra, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ:

“...

10. Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng...”

+ Tại Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...”

- Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

+ Tại Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ vướng mắc của Đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

Trường hợp Công ty hủy hóa đơn số 14467, ký hiệu: 1C22TAB, ngày lập: 05/10/2022 thì hóa đơn này không có giá trị sử dụng theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty thực hiện lập hóa đơn mới theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Ngân hàng có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT8;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.