Open navigation

Công văn 5862/TCT-TTKT ngày 22/12/2023 Chú trọng công tác kiểm tra thuế thu nhập cá nhân trong quá trình triển khai công tác thanh tra kiểm tra thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5862/TCT-TTKT

V/v chú trọng công tác kiểm tra thuế TNCN trong quá trình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Để tăng cường công tác quản lý thuế và giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế trong quá trình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế cần chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra thuế TNCN, cụ thể như sau:

1. Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; Xây dựng phương án triển khai công tác thanh tra, kiểm tra linh hoạt, trong đó tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro, tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Đẩy mạnh rà soát tổng hợp thông tin trên hệ thống công nghệ thông tin để kết nối thông tin cơ sở dữ liệu đánh giá rủi ro về công tác quản lý thuế, kịp thời kiểm tra đối với các nội dung được phát hiện qua đánh giá rủi ro.

3. Tăng cường kiểm tra thuế TNCN khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật. Trưởng các đoàn thanh tra, kiểm tra phân công nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thuế, các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo Công văn số 429/TCT-TCCB ngày 14/02/2023 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Vụ DNNCN;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA – KIỂM TRA THUẾ
 Cáp Quý Phúc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.