Open navigation

Công văn 122/TS-KTTS ngày 17/01/2024 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm từ Mực ống

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THỦY SẢN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/TS-KTTS

V/v cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm từ Mực ống

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển;
 - Tổ chức Quản lý cảng cá tại các cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Trong thời gian qua, một số tổ chức quốc tế và một số quốc gia đã đổi tên khoa học và sử dụng tên khoa học mới đối với một số loài mực ống thuộc giống Loligo, cụ thể: mực ống Trung Hoa có tên khoa học cũ là Loligo chinensis đổi thành Uroteuthis chinensis, mực ống Thước có tên khoa học cũ là Loligo edulis đổi thành Uroteuthis edulis và mực ống Ấn Độ có tên khoa học cũ là Loligo duvaucelii đổi thành Uroteuthis duvaucelii.

Thực tế, một số cảng cá đã cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) đối với mực ống đã lấy tên mới. Tuy nhiên, tên cũ của mực ống đã được ghi trong văn kiện của Hiệp định CPTPP và một số thị trường vẫn sử dụng tên cũ. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường sử dụng tên cũ, Cục Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản và Tổ chức quản lý cảng cá tại các cảng cá chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện như sau:

1. Cấp giấy SC và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) đối với sản phẩm từ mực ống có thể sử dụng tên khoa học cũ đối với các loài mực ống nêu trên.

2. Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp khai báo tên loài mực ống trong hồ sơ cấp giấy SC và giấy CC theo quy định từng thị trường cụ thể.

Cục Thủy sản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc xin gửi về Cục Thủy sản (Phòng Khai thác thủy sản) để được hướng dẫn, tháo gỡ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VASEP (để p/h);
 - Lưu: VT, KTTS.

CỤC TRƯỞNG
 Trần Đình Luân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.