Open navigation

Công văn 707/VPCP-KTTH ngày 29/01/2024 Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 14_2018_NĐ-CP hướng dẫn hoạt động thương mại biên giới

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/VPCP-KTTH

V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ- CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
 - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9235/TTr-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, trực tiếp làm việc với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để rà soát, trao đổi, thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, đúng quy định pháp luật.

2. Trên cơ sở rà soát, thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, QHQT, NN;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.