Open navigation

Công văn 462/TCT-CS ngày 05/02/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/TCT-CS

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5210/CTQNG-TTHT ngày 21/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về loại hóa đơn.

Căn cứ Điều 3 và khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 5210/CTQNG-TTHT:

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán sản phẩm do DNCX sản xuất vào thị trường nội địa thì hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định, DNCX thực hiện hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp trong nội địa theo đúng quy định pháp luật thì thực hiện hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp DNCX thanh lý tài sản cố định cho doanh nghiệp trong nội địa, Tổng cục Thuế đã có công văn 2312/TCT-CS ngày 08/6/2023 trả lời một số Cục Thuế (bản chụp công văn gửi kèm).

Đối với vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn khi DNCX có hoạt động kinh doanh khác, do trên địa bàn chưa phát sinh nghiệp vụ này, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.