Open navigation

Công văn 1035/VPCP-KTTH ngày 17/02/2024 Giải pháp quản lý thị trường vàng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/VPCP-KTTH 

V/v các giải pháp quản lý thị trường vàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024 

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 10/TTr-NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2024 về báo cáo các giải pháp quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, không để chậm trễ hơn nữa, trong đó khẩn trương thực hiện ngay việc tổng kết thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, bảo đảm ổn định, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 02 năm 2024.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, CA, TP, CT, KHĐT, KHCN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.