Open navigation

Công văn 6132/KH-UBND ngày 05/12/2023 Thực hiện Nghị quyết 15_2023_NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6132/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2023/NQ-HĐND
NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI
 LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND đảm bảo hiệu quả, thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

- Xác định và phân công công việc cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp; đảm bảo nguồn lực, cách tổ chức thực hiện việc thu phí và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu phí hiệu quả đúng mục đích.

- Việc triển khai thực hiện các công việc phải có phương án, lộ trình, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể; bám sát các tiêu chí, quy định tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tập trung, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm theo Kết luận số 727-KL/TU ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan đơn vị có liên quan công tác triển khai thu phí; chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện khoa học đảm bảo sự đồng thuận của xã hội trong việc lập lại trật tự đô thị.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp hiện đại, thông minh trong công tác quản lý, thu phí, cấp phép của các cơ quan chuyên môn kết hợp các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh và đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đơn vị được giao thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

1.1. Giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đối với các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

1.2. Giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường, hè phố do Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

2.1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết thu phí; phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân Thành phố theo định kỳ.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết thu phí.

3. Sở Giao thông vận tải

3.1. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND.

3.2. Ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.

3.3. Rà soát, ban hành các danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời lòng đường theo quy định tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.

3.4. Tổ chức xây dựng phương án, đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

3.5. Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu, các đề án, phương án khai thác, danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.6. Chủ trì tổ chức thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố.

3.7. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thu phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3.8. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu phí theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND đối với phạm vi do Sở Giao thông vận tải tổ chức thu phí.

3.9. Tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác thu phí.

3.10. Thực hiện việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí và các quy định có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức:

4.1. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác thu phí sử dụng lòng đường, hè phố theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND, Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND trên toàn địa bàn quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, công khai và minh bạch, đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 727-KL/TU ngày 16 tháng 9 năm 2023.

4.2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để ban hành các danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.

4.3. Xây dựng các đề án, phương án khai thác đối với các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn quản lý thuộc các trường hợp: hè phố tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe; trông, giữ xe có thu phí theo đúng quy định.

4.4. Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu, các đề án, phương án khai thác, danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.5. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thu phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4.6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu phí theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND đối với phạm vi do Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức thu phí.

4.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về thu phí, về an ninh và trật tự an toàn giao thông thuộc địa bàn quản lý.

4.8. Tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác thu phí.

4.9. Thực hiện việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí và các quy định có liên quan.

4.10. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện công tác thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn quản lý.

4.11. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về việc triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại địa phương.

4.12. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này; thường xuyên tổ chức đánh giá, báo cáo sơ kết về kết quả triển khai thực hiện việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố về Sở Giao thông vận tải theo định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có).

5. Sở Thông tin và truyền thông:

5.1. Chủ trì và phối hợp, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết; trong đó chú trọng về mục tiêu, ý nghĩa về trật tự đô thị nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội.

5.2. Thẩm định về chuyên môn, kỹ thuật, dự toán thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

6. Sở Tài chính:

6.1. Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND.

6.2. Tổ chức kiểm tra, ban hành các kế hoạch kiểm tra chuyên ngành đối với công tác thu phí của các đơn vị.

7. Công an Thành phố:

7.1. Chỉ đạo các đơn vị triển khai hình thức xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh thông qua camera, tuần tra, kiểm soát hoặc các thiết bị khác phù hợp đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

7.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đảm bảo lực lượng chức năng thường xuyên để phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập phát sinh tại hiện trường, qua đó chấn chỉnh tình trạng lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích đối với công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

8. Sở Công Thương: ban hành hướng dẫn chung về trưng bày sản phẩm, hàng hóa, hoạt động phục vụ ẩm thực trên hè phố; bán hàng lưu động và các hoạt động khác liên quan đến mua, bán hàng hóa theo lĩnh vực được phân công tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở triển khai việc thu phí theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND được thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố.

9. Ban An toàn giao thông Thành phố:

9.1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tuyên truyền về chủ trương thu phí được thông qua tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND.

9.2. Tổ chức giám sát, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố để làm cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các cấp: tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND, giúp lan tỏa thông tin tích cực đối với việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện, gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 05 tháng 12 hằng năm.

2. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi và kịp thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 21 tháng 12 hằng năm tổng hợp kiến nghị, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thu phí, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động nghiên cứu thực hiện theo phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch hoặc có các kiến nghị thì gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

(Đính kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu)./.

 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQ VN TP và các đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức;
- VPUB: CVP, các PCVP;
 - Lưu: VT, (ĐT-HS)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Bùi Xuân Cường


 

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU
 ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2023/NQ-HĐND

(Kèm theo Kế hoạch số 6132 ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Tiến độ

1

Tờ trình, quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

Sở Giao thông vận tải

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở Tài chính, Sở TT&TT

Quyết định của UBND TP ban hành kế hoạch

Tháng 12/2023

2

Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các đơn vị quản lý

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Giao thông vận tải

Quyết định giao quản lý tài sản cho từng đơn vị quản lý

Tháng 12/2023

3

Ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài nguyên – Môi trường, Công an Thành phố, Ban ATGT Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Văn bản hướng dẫn

Tháng 12/2023

4

Ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Tháng 12/2023

5

Xây dựng các đề án, phương án khai thác đối với các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính

Quyết định phê duyệt phương án, đề án

Tháng 12/2023 – Quý I/2024

6

Chủ trương thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố

Tháng 12/2023

7

Lập kế hoạch thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch thuê

Tháng 12/2023

8

Thẩm định về chuyên môn, kỹ thuật, dự toán thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Sở Thông tin và truyền thông

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Quyết định phê duyệt

Tháng 12/2023

9

Tổ chức thực hiện Kế hoạch thuê hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Phần mềm

Quý I, II/2024

10

Xây dựng quy trình nội bộ cấp phép thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Quy trình

Tháng 12/2023

11

Tổ chức bộ máy triển khai việc cấp phép thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Nội vụ

Phân công, sắp xếp nhân sự, tổ chức để thực hiện việc thu phí theo đúng quy định

Tháng 12/2023

12

Niêm yết công khai tên phí, mức thu, phương thức thu, các đề án, phương án khai thác, danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông

Công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí

Tháng 12/2023

13

Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác thu phí hàng năm

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính

Theo quy định của Luật ngân sách và các Văn bản hướng dẫn

Định kỳ/ Thường xuyên

14

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu phí thuộc phạm vi quản lý

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính

Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất

Định kỳ/ Thường xuyên

15

Ban hành các kế hoạch và tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với công tác thu phí theo quy định chuyên ngành

Sở Tài chính

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất

Định kỳ/Đột xuất

16

Thực hiện việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí và các quy định có liên quan.

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính

Theo quy định của Luật ngân sách và các Văn bản hướng dẫn

Định kỳ/ Thường xuyên

17

Ban hành hướng dẫn chung về trưng bày sản phẩm, hàng hóa, hoạt động phục vụ ẩm thực trên hè phố; bán hàng lưu động và các hoạt động khác có liên quan đến mua, bán hàng hóa theo lĩnh vực được phân công tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.

Sở Công Thương

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Văn bản hướng dẫn

Tháng 12/2023

18

Giám sát, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị để làm cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ

Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý sử dụng lòng đường, hè phố của các đơn vị

Định kỳ

19

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tại các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố dưới hình thức bandrol, áp phích, tờ rơi…

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Thông tin và truyền thông

Định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục

Tháng 12/2023

20

Tăng cường các biện pháp tổ chức kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn trong việc sử dụng lòng đường hè phố

Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Công an Thành phố, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã

Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất

Định kỳ/ Đột xuất/ Thường xuyên

21

Báo cáo, sơ kết, đánh giá và đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu phí

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính

Báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất

Định kỳ/Đột xuất

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.