Open navigation

Công văn 533/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2024 Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11440/HQHP-TXNK ngày 24/11/2023 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh vướng mắc xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu (nằm trong khu phi thuế quan) nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp nhà thầu phụ (không nằm trong khu phi thuế quan) nhập khẩu hàng hóa thực hiện hợp đồng với nhà thầu chính để lắp đặt thiết bị cho DNCX thì nhà thầu phụ xuất hóa đơn GTGT 10% cho nhà thầu chính (không nằm trong khu phi thuế quan) theo quy định.

Pháp luật về thuế GTGT, pháp luật quản lý thuế và pháp luật về Ngân sách Nhà nước chưa có quy định về việc doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế nội địa thì không thực hiện truy thu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu. Theo đó, đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 11440/HQHP-TXNK ngày 24/11/2023 là không có cơ sở pháp lý. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Cục QLGS chính sách thuế, phí và lệ phí;
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.