Open navigation

Công văn 1078/VPCP-KGVX ngày 20/02/2024 Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/VPCP-KGVX 

V/v triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửiBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ tại báo cáo số 260/BC-BKHCN ngày 25 tháng 01 năm 2024 về việc thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trong năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục bám sát các định hướng, chỉ đạo về thúc đẩy, tăng năng suất lao động xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực quản lý, góp phần hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sang các thị trường quốc tế có tiềm năng. Trong quá trình tổ chức, thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: CT, NNPTNT, XD, TTTT, YT, GTVT, TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2).NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.