Open navigation

Công văn 1126/BCT-TTTN ngày 23/02/2024 Đề nghị chuyển nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/BCT-TTTN

V/v đề nghị chuyển nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào NSNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khoản 6 Điều 2 Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; khoản 1 Điều 46 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Bộ Tài chính là đơn vị: (1) Chủ trì hướng dẫn phương thức trích lập, chỉ sử dụng, quản lý về Quỹ bình ổn giá xăng dầu; kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; (2) Chủ trì kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của ngân sách nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, nộp ngân sách nhà nước và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1793/BTC-QLG của Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) gửi Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà về việc đề nghị chuyển nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào NSNN, trong đó có nêu:

“Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 17/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Căn cứ Công văn số 281/BCT-TTTN ngày 12/01/2024 về việc ngừng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp; Quyết định số 63/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.

Theo Quyết định số 63/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thì Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào Ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo thực hiện của đơn vị. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Trên cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 1793/BTC-QLG ngày 20 tháng 02 năm 2024 nêu trên của Bộ Tài chính và khẩn trương thực hiện đúng quy định pháp luật về việc chuyển nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền lãi phát sinh vào Ngân sách nhà nước, đồng thời gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) và Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Yêu cầu Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện đúng theo quy định pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cục QLG - Bộ TC (để p/h);
- Ngân hàng NNVN (để p/h);
- UBND tỉnh Thái Bình;
 - Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thúy Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.