Open navigation

Công văn 1146/BTC-TCHQ ngày 29/01/2024 Hoàn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/BTC-TCHQ

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal.
(Lô CN9, CN11, CN12, KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương)

Trả lời công văn số 05/2022-PCTL/MOF ngày 02/11/2022 của Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đã nộp thuế trước ngày 01/9/2016 nhưng xuất khẩu tại chỗ sau ngày 01/9/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12 quy định “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm” thuộc trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chưa nộp thuế thì được áp dụng theo quy định của Luật này”.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, chưa xuất khẩu sản phẩm, đã nộp thuế nhập khẩu trước ngày 01/9/2016, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để chỉ đạo);
- Cục QLGSCST, Vụ PC (BTC);
- Vụ TTKT (TCHQ);
 - Lưu: VT, TCHQ (08 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.