Open navigation

Công văn 651/TCHQ-TXNK ngày 19/02/2024 Hàng hóa xuất khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/TCHQ-TXNK

V/v hàng xuất khẩu loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.
(KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/CV-LCW ngày 26/01/2024 của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam phản ánh vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định sản phẩm xuất khẩu tại chỗ không được miễn thuế xuất khẩu. Người xuất khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ và kê khai nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất và trị giá của sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu sản phẩm không được miễn thuế xuất khẩu, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam căn cứ các quy định dẫn trên và thực tế hoạt động của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.