Open navigation

Công văn 689/TCT-HTQT ngày 27/02/2024 Áp dụng Hiệp định thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/TCT-HTQT 

V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9318/CTDON-TTKT1 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai liên quan đến vướng mắc về miễn giảm thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Công ty Nuplex Resins (Việt Nam) của Công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L (Luxembourg) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg quy định:

“4. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyn nhượng c phần hay các quyền lợi tương ứng trong một công ty mà tài sản của công ty đó chủ yếu hay toàn bộ bao gồm bất động sản nm tại Nước ký kết kia, có thể bị đánh thuế tại Nước kia.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 6 (Một số trường hợp từ chối áp dụng Hiệp định trên cơ sở nguyên tắc hưởng lợi Hiệp định), Thông tư 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần quy định:

“Trừ khi được quy định khác tại Hiệp định về giới hạn hưởng lợi Hiệp định, Cơ quan thuế Việt Nam sẽ từ chi đề nghị áp dụng Hiệp định trong các trường hợp sau:

...

3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà s thuế Liên quan đến khoản thu nhập đó được đề nghị min, giảm theo Hiệp định. Người chủ sở hữu thực hưởng có thể là một cá nhân, một công ty hoặc một tổ chức nhưng phải là đối tượng có quyn sở hữu và kiểm soát đối với thu nhập, tài sản, hoặc các quyền tạo ra thu nhập. Khi xem xét đ xác định một đối tượng là một người chủ sở hữu thực hưởng, Cơ quan thuế sẽ xem xét toàn bộ các yếu t và hoàn cảnh liên quan đến đối tượng đó trên cơ sở nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức” vì mục tiêu của Hiệp định là tránh đánh thuế hai ln và ngăn ngừa việc trn lậu thuế. Trong các trường hợp sau đây, một đối tượng sẽ không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng:

...

a) Khi người đề nghị là một đi tượng không cư trú có nghĩa vụ phân phi hơn 50% thu nhập của mình cho một đối tượng cư trú của nước thứ ba trong phạm vi 12 tháng k từ khi nhận được thu nhập;

b) Khi người đề nghị là một đi tượng không cư trú không có (hoặc hầu như không có) bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trừ quyền sở hữu đối với tài sản hoặc các quyn tạo ra thu nhập;

c) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú có hoạt động kinh doanh, nhưng s lượng tài sản, quy mô kinh doanh hoặc s lượng nhân viên không tương xứng với thu nhập nhận được;...

Căn cứ thư trao đổi thông tin của Cơ quan thuế Luxembourg số 2022-0878-S3 và các tài liệu gửi kèm liên quan đến công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L (Phụ lục kèm theo);

Đ xác định đúng đối tượng được áp dụng quy định của Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg, đề nghị Cục Thuế xác định đối tượng thực hưởng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty Nuplex Resins (Việt Nam). Trường hợp công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L không phải là đối tượng thực hưởng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì các công ty này không thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế giữa hai nước.

Việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trên tổng tài sản được xem xét trong trường hợp các công ty được xác định thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg, đề nghị Cục thuế căn cứ vào các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg; Điều 105, Điều 107, Điều 108 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 8 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính đ xác định đúng giá trị bất động sản của Công ty Nuplex Resins (Việt Nam). Đồng thời, đề nghị Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xác định tính hợp lý của các khoản mục có giá trị lớn trong Báo cáo tài chính của các công ty (như Tiền, Các khoản phải thu ngắn hạn, Phải trả người bán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối...) để xác định đúng giá trị tổng tài sản Công ty Nuplex Resins (Việt Nam).

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đề nghị Cục Thuế xác định việc áp dụng Hiệp định thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyn nhượng vốn của Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L tại công ty Nuplex Resins (Việt Nam) theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Các đơn vị: 
CS, PC, DNL;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.