Open navigation

Công văn 690/TCT-HTQT ngày 27/02/2024 Áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Nhật Bản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Nhật Bản

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13251/CTHDU-TTKT3 ngày 29/08/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương và công văn ngày 03/10/2023 của Công ty TNHH Proterial Việt Nam (sau đây gọi là “HCV” hoặc “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản (Hiệp định thuế). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 13, Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Nhật Bản:

“2/ Lợi tức do một đối tượng cư trú của Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần do một công ty là đối tượng của cư trú của Nước ký kết kia phát hành có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia, nếu:

a. Cổ phần do người chuyển nhượng nắm giữ hoặc sở hữu (cùng với cổ phần do bất kỳ đối tượng nào khác có liên quan cùng nắm giữ hoặc sở hữu) tổng cộng ít nhất là đạt tới 25 phần trăm tổng số cổ phần do công ty đó phát hành vào bất cứ thời điểm nào trong năm tính thuế; và

b. Tổng số cổ phần do người chuyển nhượng và những đối tượng có liên quan chuyển nhượng trong năm tính thuế đó tổng cộng ít nhất là đạt tới 5% của tổng số cổ phần do công ty đó phát hành.”

Trường hợp Công ty Hitachi Ltd Nhật Bản nắm giữ trên 25% tổng số cổ phần của Công ty TNHH Proterial Việt Nam thông qua Công ty Hitachi Metals và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đó thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần của Công ty Hitachi Ltd Nhật Bản phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Hiệp định Thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ/đơn vị: CS, PC, TTKT;
- Website TCT;
- Công ty TNHH Proterial Việt Nam;
 - Lưu: VT, HTQT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.