Open navigation

Quyết định 225/QĐ-BHXH ngày 27/02/2024 Bãi bỏ quy định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành của Ngành Bảo hiểm xã

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định

1. Quyết định số 408/QĐ-BHXH ngày 01/3/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định số 1818/QĐ-BHXH ngày 13/10/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt bổ sung cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

3. Quyết định số 480/QĐ-BHXH ngày 18/4/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ hanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

4. Quyết định số 1100/QĐ-BHXH ngày 14/9/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp thẻ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

5. Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 16/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

6. Quyết định số 189/QĐ-BHXH ngày 13/02/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ thanh thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

7. Quyết định số 2481/QĐ-BHXH ngày 30/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

8. Quyết định số 1683/QĐ-BHXH ngày 15/12/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

9. Quyết định số 1073/QĐ-BHXH ngày 08/4/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

10. Quyết định số 2296/QĐ-BHXH ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

11. Quyết định số 3753/QĐ-BHXH ngày 30/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

12. Quyết định số 543/QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh sách và điều chỉnh thông tin người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

13. Quyết định số 1416/QĐ-BHXH ngày 12/7/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thí điểm bổ sung người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Giám đốc Bảo hiểm xã hội một số quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14. Quyết định số 1418/QĐ-BHXH ngày 12/7/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt người đủ điều kiện được thí điểm bổ sung giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

15. Quyết định số 1298/QĐ-BHXH ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh sách người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

16. Quyết định số 1383/QĐ-BHXH ngày 29/9/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thí điểm bổ sung người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Giám đốc bảo hiểm xã hội một số quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các Quyết định

1. Các nội dung quy định liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam (không bao gồm quy định về chế độ thông tin báo cáo và biểu mẫu báo cáo trong hoạt động thanh tra).

2. Các nội dung quy định liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam (không bao gồm quy định về chế độ thông tin báo cáo và biểu mẫu báo cáo trong hoạt động thanh tra).

3. Các nội dung quy định liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 04/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam (không bao gồm quy định về chế độ thông tin báo cáo và biểu mẫu báo cáo trong hoạt động thanh tra).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024.

Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý thu- Sổ, thẻ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, TTKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.