Open navigation

Công văn 142/XNK-XXHH ngày 22/02/2024 Chuyển đổi mã số hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/XNK-XXHH

V/v chuyển đổi mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Sena Tech
(Đ/c: Lô H3-1C, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương,
 Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận được công văn số 2401-09/CVHQ ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Công ty TNHH Sena Tech (Công ty) về đề nghị xác định xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí CTSH, cụ thể hàng hóa xuất khẩu đi thị trường Ấn Độ, áp dụng Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trao đổi với Công ty như sau:

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AI cần đáp ứng đồng thời hai tiêu chí CTSH +RVC 35% và vượt qua công đoạn gia công chế biến đơn giản quy định tại Điều 7 Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ.

- Đối với việc chuyển đổi mã số hàng hóa (HS) CTSH, tại điểm b, khoản 1, Điều 4, Phụ lục I Thông tư số 15/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ quy định: “Nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp sáu (6) số (CTSH) của Hệ thống hài hòa”. Theo đó, trường hợp mặt hàng băng dính sử dụng cho điện thoại di động nêu tại công văn số 2401-09/CVHQ của Công ty có mã số hàng hóa của sản phẩm xuất khẩu HS 39199099 và nguyên liệu băng dính ở dạng cuộn HS 39199099 là không đáp ứng chuyển đổi mã số hàng hóa cấp 6 số theo quy định.

- Đối với việc xác định mã HS của sản phẩm và nguyên liệu nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính. Vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính để được hướng dẫn trước khi xác định xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí CTSH.

Cục Xuất nhập khẩu trao đổi Công ty biết để thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, XXHH, ngochh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.