Open navigation

Công văn 1443/VPCP-QHQT ngày 05/03/2024 Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Rumani

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/VPCP-QHQT

V/v Khóa họp lần thứ 17 UBHH về hợp tác kinh tế Việt Nam - Rumani

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét Báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 9342/BCT-AM ngày 29 tháng 12 năm 2023 về kết quả Khóa họp lần thứ 17 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani (tháng 11 năm 2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận nêu tại Biên bản làm việc; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm vb 9342 và Biên bản làm việc);
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: CN, KTTH, TH, NN, KGVX;
 - Lưu: VT, QHQT (2). VP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Đỗ Ngọc Huỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.