Open navigation

Công văn 1477/TXNK-CST ngày 06/02/2024 Khai mã miễn thuế

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/TXNK-CST

V/v khai mã miễn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc hướng dẫn người khai hải quan khai mã miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan điện tử, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, khoản 6, khoản 9, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ đã bổ sung quy định về miễn thuế. Theo đó, từ ngày 25/4/2021, các trường hợp miễn thuế được bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP có mã miễn thuế tương ứng tại Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất nhập khẩu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan là:

- Mã XN031 - Sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ.

- Mã XN032 - Sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP.

- Mã XN191 - Hàng hóa xuất khẩu theo Điều ước quốc tế.

- Mã XN192 - Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế.

- Mã XN711 - Da trăn xuất khẩu có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản.

- Mã XN712 - Trầm hương xuất khẩu được sản xuất từ dó bầu trồng.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham khảo Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất nhập khẩu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, hỗ trợ người khai hải quan khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.