Open navigation

Công văn 1964/TXNK-CST ngày 04/03/2024 Khai mã miễn thuế

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/TXNK-CST

V/v khai mã miễn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc khai mã miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan điện tử, ngày 06/02/2024 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1477/TXNK-CST gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tại công văn số 1477/TXNK-CST đã ghi: Mã XN032 - Sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đính chính lại như sau: Mã XN032 - Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP (nội dung trên Hệ thống VNACCS và nội dung đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan là không thay đổi).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.