Open navigation

Công văn 527/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2024 Hàng nhập khẩu để gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/TCHQ-TXNK

V/v hàng nhập khẩu để gia công

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3187/HQHN-TXNK ngày 09/10/2023 của Cục Hải quan TP. Hà Nội phản ánh vướng trong việc triển khai thực hiện tiết c1 điểm 1.1 khoản 1 mục II công văn số 356/TCHQ-TXNK ngày 10/01/2023 của Tổng cục Hải quan về trường hợp nhập khẩu hàng hóa để gia công xuất khẩu nhưng không có cơ sở để gia công trên lãnh thổ Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/20216 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định: “Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ Việt Nam và phải thực hiện thông báo cơ sở gia công, gia công lại; hợp đồng gia công, hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công lại cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định”.

Theo đó, điều kiện về cơ sở gia công yêu cầu “người nộp thuế” hoặc “tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế” phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công; không yêu cầu đồng thời cả hai đối tượng nêu trên phải có cơ sở gia công hàng gia công xuất khẩu. Trường hợp cả hai đối tượng nêu trên đều không có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu thì không đủ điều kiện về cơ sở gia công để được miễn thuế.

Việc giao toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê gia công lại được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ.

Việc thông báo cơ sở sản xuất (bao gồm cơ sở gia công, gia công lại, cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu và nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu) thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, gia công hàng hóa của doanh nghiệp để xử lý thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục GSQL, KTSTQ, QLRR;
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.