Open navigation

Công văn 5752/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2023 Thủ tục hải quan đối với mặt hàng muối nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5752/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng muối nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa khai báo là gói muối hỗn hợp rửa mũi, chất thí nghiệp sodium chloride, sodium chloride dạng dung dịch/hóa chất, hóa chất pha loãng điện giải có thành phần là sodium chloride, muối hoạt hóa dùng trong bể mạ đồng trong công nghệ sản xuất, muối có thành phần là Liti/Phốt-pho... thuộc mã HS 2501. Theo doanh nghiệp thì các mặt hàng này thuộc các nhóm mặt hàng khác như natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chảy; nước biển..., không phải là “muối” thuộc diện quản lý theo hạn ngạch thuế quan (HNTQ) theo Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BCT dẫn trên.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương tại các công văn số 3457/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2022, các công văn số 555/TCHQ-GSQL ngày 09/02/2023 và công văn số 4254/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2023 về phạm vi áp dụng, mô tả chi tiết mặt hàng muối nhập khẩu thuộc diện quản lý HNTQ theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT.

Ngày 21/9/2023, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đã có công văn số 778/XNK-TLH trả lời Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ mặt hàng muối quản lý theo HNTQ áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu được xác định thuộc mã HS 8 số thuộc nhóm 4 số 2501 (gửi kèm theo công văn này).

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại các tờ khai hải quan đã được thông quan, giải phóng hàng để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT và công văn số 778/XNK-TLH dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.