Open navigation

Công văn 683/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2024 Xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TCHQ-TXNK

V/v xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 8, tòa TTC, số 19, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 24012024 ngày 24/01/2024 của Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam, mã số chi nhánh 0303721875-001 vướng mắc về xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá FOB tại cửa khẩu xuất khẩu; đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá CIF tại cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên.

Trường hợp hàng hóa được giao đến người nhận theo các điều kiện giao hàng mà trong tiền hàng đã bao gồm các chi phí từ cửa khẩu nhập khẩu đến địa điểm giao hàng (ví dụ: DDU, DDP, DAP) và người khai hải quan không có chứng từ, tài liệu khách quan, định lượng được để tách các chi phí đó khỏi tiền hàng thì người khai hải quan phải giữ nguyên số tiền đó trong tiền hàng để xác định trị giá hải quan. Khi đó, việc người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải quan theo tiền hàng đã bao gồm các chi phí từ cửa khẩu nhập khẩu đến địa điểm giao hàng không được coi là khai sai trị giá hải quan.

Trường hợp hàng hóa được giao hàng theo điều kiện EXWork, người khai hải quan phải xác định và kê khai trị giá hải quan bao gồm giá tại địa điểm giao hàng (được gọi là giá ExW) và các chi phí tính đến cửa khẩu xuất (hàng xuất khẩu) hoặc các chi phí tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên (hàng nhập khẩu). Nếu người khai hải quan không tính đầy đủ các chi phí vào trị giá hải quan thì được coi là khai sai trị giá hải quan. Việc xác định và kê khai trị giá hải quan không phụ thuộc vào hàng hóa có hay không thuộc đối tượng chịu thuế.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (Trang - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.