Open navigation

Công văn 746/TCHQ-TXNK ngày 26/02/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH Transmedic Healthcare.
(Lầu 3, Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4,
  Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 240016/CV-TMHC ngày 25/01/2024 của Công ty TNHH Transmedic Healthcare đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhập khẩu đối với hệ thống hỗ trợ thất trái và phụ kiện. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a. Căn cứ Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đáp ứng các quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không đáp ứng quy định nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

b. Căn cứ khoản 24 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật.”

Trường hợp sản phẩm nhập khẩu của công ty đáp ứng quy định là sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh (bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Việc xác định sản phẩm nhập khẩu của công ty có/không đáp ứng quy định là sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh (bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người) không thuộc chức năng của Tổng cục Hải quan, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Bộ Y tế để hướng dẫn.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế hàng hóa nhập khẩu, làm việc trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi mở tờ khai để thực hiện việc áp dụng chính sách thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Transmedic Healthcare được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.