Open navigation

Công văn 05/CT-UBND ngày 18/01/2024 Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, gây áp lực và nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, trật tự - an toàn xã hội của cả nước nói chung và Thành phố nói riêng, với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Thành ủy; sự chủ động, giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân Thành phố; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực với 21/32 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành (tỷ lệ 66%), còn 11/32 (tỷ lệ 34%) nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức mới. Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các ngành, các cấp quyết liệt tăng tốc, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Từ nhiều kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua và sự phát triển của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân Thành phố, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự tham gia tích cực của Nhân dân cùng với sự đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất định sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các tổng công ty, công ty trực thuộc Thành phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức phát động thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 06 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua thực chất, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giữa Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác phối hợp tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, trong đó tập trung:

- Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cả nước thi đua học tập; đẩy mạnh xã hội học tập”; thi đua triển khai hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào thi đua theo đợt do Ủy ban nhân dân Thành phố phát động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ; các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Thành phố; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Cải cách hành chính” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023 - 2025; Phong trào thi đua “Chỉnh trang và phát triển đô thị” trên địa bàn Thành phố; Phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” giai đoạn 2023 - 2027; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào thi đua “An toàn giao thông” với mục tiêu tính mạng con người là trên hết.

- Tập trung thi đua thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số thông qua việc đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng chính quyền số một cách đồng bộ thống nhất; hạ tầng công nghệ thông tin được đảm bảo liên thông kết nối từ Thành phố đến cấp huyện và phường - xã - thị trấn; phấn đấu đạt trong nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của Thành phố năm 2024 cao hơn so với năm 2023 về xếp loại và xếp hạng, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị phải phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, phong trào thi đua thiết thực hiệu quả chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) theo Kế hoạch số 6482/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình mang ý nghĩa lịch sử để chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) theo Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2024 theo Kết luận số 830-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thành ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn từ 7,5 - 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95%. Chú trọng và phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung, hình thức đổi mới, thực chất và hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, tổ chức tôn vinh, tạo điều kiện cho các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước được giao lưu, học tập, nhằm tạo sự lan tỏa trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua thuộc và trực thuộc Thành phố thông qua việc xây dựng nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay.

5. Tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành 51 đề án trong 03 chương trình đột phá (về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa) và 01 chương trình trọng điểm (về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra. Đặc biệt, phát huy tối đa tinh thần và truyền thống sáng tạo của Thành phố, triển khai hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, nâng cao chất lượng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thật sự trở thành một Giải thưởng tiêu biểu, danh giá, xứng tầm; khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế xét chọn Giải thưởng, chú trọng yếu tố sáng tạo; thu hút nhiều thành phần, nhiều đối tượng tham gia, nhất là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, lực lượng sinh viên các trường đại học, Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng để động viên các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua của Thành phố. Chủ động phát hiện, xây dựng, nhân rộng, tổ chức tôn vinh, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, các gương “Người tốt việc tốt”, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” ... trong phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức và kịp thời biểu dương, khen thưởng.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các công trình, dự án chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kịp thời tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

d) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2024 chủ động xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua, tổ chức triển khai các phong trào thi đua trên cơ sở nội dung của Chỉ thị này và phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của cụm, khối thi đua và các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua.

đ) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai kiểm tra, đôn đốc; đồng thời, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, các tổng công ty, công ty trực thuộc Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ)./.

 
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- TTUBTP: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; và các tổ chức CTXH Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Sở Nội vụ (05b);
- UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện
- Các Tổng công ty, Công ty thuộc Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các đơn vị thuộc VP UBND Thành phố;
 - Lưu: VT, (VX/Ng.T).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Võ Văn Hoan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.