Open navigation

Công văn 1407/VPCP-KTTH ngày 04/03/2024 Xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/VPCP-KTTH

V/v xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 981/BCT-TTTN ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu (các Nghị định: số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023, số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021, số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14 tháng 10 năm 2023, trình Chính phủ trong Quý II năm 2024; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ trình.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.