Open navigation

Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX ngày 28/02/2024 Tổ chức đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới kỹ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TCGDNN-ĐTTX

V/v tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực mới nổi, ngành nghề mới, kỹ năng mới[1] và Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cơ sở có hoạt động GDNN đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động GDNN:

1. Rà soát, đánh giá thực trạng, năng lực tổ chức đào tạo các ngành, lĩnh vực mới nổi, ngành nghề mới, kỹ năng mới, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, tín chỉ carbon, năng lượng hydrogen, logicstics, đường sắt cao tốc, du lịch halal,...; đánh giá tình hình, kết quả triển khai việc tổ chức đào tạo, liên kết tổ chức đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới (nếu có); cung cấp thông tin về nhu cầu và các khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới nêu trên hoặc đào tạo các ngành nghề gần, các ngành nghề hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới; đề xuất các giải pháp để tổ chức đào tạo hiệu quả các ngành nghề mới, kỹ năng mới theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Các cơ sở GDNN, căn cứ kết quả rà soát, đánh giá và nhu cầu đào tạo gửi báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: Số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/03/2024 để tổng hợp, nghiên cứu xử lý[2].

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- TTTT Tổng cục GDNN (để đăng tải);
 - Lưu: VT, ĐTTX.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Vũ Quốc BìnhPHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO LẠI, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NHỮNG NGÀNH NGHỀ MỚI, KỸ NĂNG MỚI
(Kèm theo Công văn số 351/TCGDNN-ĐTTX ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

1. Tình hình triển khai, kết quả đạt được

(Thông tin về tình hình triển khai đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới từ năm 2020 đến nay - nếu có)

STT

Tên ngành nghề, kỹ năng mới

Kết quả tuyển sinh đào tạo (người)

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Khác

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

(Đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc cơ bản; nguyên nhân chủ yếu; ...)

3. Nhu cầu đào tạo các ngành nghề mới, kỹ năng mới và tiềm năng hợp tác, liên kết đào tạo

(Tên ngành nghề, kỹ năng; quy mô và hình thức đào tạo; tiềm năng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp;...)

4. Kiến nghị, đề xuất

(về xây dựng, sửa đổi chính sách, quy định pháp luật liên quan; về tổ chức thực hiện, quản lý;...)

 


[1] Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023; Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 và các văn bản có liên quan khác.

[2] Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Cường, chuyên viên Vụ Đào tạo thường xuyên; số điện thoại 0944737788.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.