Open navigation

Quyết định 790/QĐ-BGDĐT ngày 12/03/2024 Quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG
 PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
 - Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Minh SơnQUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
HỆ THỐNG BẢO ĐẢM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Phần mềm).

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (sau đây gọi chung là đơn vị) và các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm.

Điều 2. Thông tin về Phần mềm

1. Phần mềm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng đồng bộ và thống nhất thông tin (thông tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu) về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Phần mềm có các chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân số hóa việc cập nhật thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, phân tích, thống nhất thông tin về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Địa chỉ truy cập Phần mềm: https://kdcldh.moet.gov.vn.

3. Phần mềm được khai thác trên mạng Internet, sử dụng máy tính có kết nối mạng, truy cập bằng các trình duyệt Internet thông dụng và đăng nhập bằng tài khoản được cấp để sử dụng.

Điều 3. Phân cấp quản lý và vận hành Phần mềm

1. Phần mềm được cài đặt, lưu trữ, quản lý tập trung đặt tại trung tâm dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (do Cục Công nghệ thông tin quản lý).

2. Tài khoản quản trị máy chủ do Cục Công nghệ thông tin quản lý, bảo đảm Phần mềm được hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn, bảo mật.

3. Tài khoản quản trị vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm do Cục Quản lý chất lượng quản lý; đơn vị, cá nhân có liên quan được Cục Quản lý chất lượng cấp 01 (một) tài khoản để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm.

4. Quản lý tài khoản đơn vị

a) Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài khoản và bàn giao tài khoản cho cá nhân có trách nhiệm của đơn vị để quản lý, sử dụng;

b) Đơn vị, cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu ban đầu ngay sau khi nhận tài khoản; quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản theo đúng mục đích.

5. Trường hợp tài khoản của đơn vị, cá nhân được cấp bị mất mật khẩu phải thông báo kịp thời cho Cục Quản lý chất lượng để xử lý.

6. Các đơn vị thực hiện việc nhập thông tin vào Phần mềm thông qua tài khoản đã cấp; thông tin phải được Thủ trưởng đơn vị duyệt trước khi nhập vào Phần mềm.

7. Cục Quản lý chất lượng chủ trì tổ chức nhập thông tin lần đầu vào Phần mềm; trước ngày 28 hằng tháng, nếu có thay đổi thông tin, đơn vị cập nhật thông tin vào Phần mềm; thực hiện việc nhập và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các thông tin, hoạt động có liên quan vào Phần mềm.

8. Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên thực hiện việc nhập thông tin vào Phần mềm; trước ngày 28 hằng tháng, nếu có thay đổi thông tin, đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin vào Phần mềm.

Điều 4. Khai thác, sử dụng thông tin trên Phần mềm

1. Thông tin trên Phần mềm được sử dụng thống nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Việc khai thác, sử dụng thông tin trên Phần mềm được thực hiện thông qua địa chỉ truy cập Phần mềm, tài khoản được cấp.

2. Cục Quản lý chất lượng khai thác, sử dụng thông tin trên Phần mềm để phục vụ công tác quản lý.

3. Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên khai thác, sử dụng thông tin trên trang công khai của Phần mềm và các thông tin của đơn vị đã nhập, cập nhật vào Phần mềm thuộc tài khoản đã được cấp.

4. Đơn vị, cá nhân khác được truy cập địa chỉ Phần mềm để khai thác thông tin trên trang công khai.

5. Việc sử dụng và phổ biến thông tin khai thác trên Phần mềm phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân

1. Cục Quản lý chất lượng có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế; đề xuất việc bảo trì, nâng cấp, mở rộng Phần mềm.

2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm sao lưu thông tin theo định kỳ; xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật phát sinh; đề xuất giải pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin, các giải pháp để mở rộng kênh thu thập thông tin.

3. Các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan; cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng Phần mềm khi chuyển đơn vị công tác hoặc vì lý do khác không thực hiện việc quản lý, sử dụng Phần mềm thì phải bàn giao mật khẩu của tài khoản Phần mềm cho Thủ trưởng đơn vị.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Quản lý chất lượng để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.