Open navigation

Công văn 1455/TCT-CS ngày 21/04/2023 Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/TCT-CS

V/v Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023. 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4957/CTTNG-HKDCN ngày 30/9/2022 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vướng mắc về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ) thì các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và/hoặc thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được xem xét ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể”.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Tại Điều 24 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư:

“1. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thu hút đầu tư trong từng thời kỳ và đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định này.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trái với quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này, pháp luật về thuế, ngân sách, đất đai và pháp luật có liên quan”.

Tại Điều 132 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm thi hành

“1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các điều, khoản được giao theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc của địa phương liên quan đến Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.