Open navigation

Công văn 508/TCT-KTNB ngày 06/02/2024 Hướng dẫn vướng mắc về xử lý đơn khiếu nại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/TCT-KTNB

V/v hướng dẫn vướng mắc về xử lý đơn khiếu nại 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3602/CTBTR-KTNB ngày 01/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre V/v hướng dẫn vướng mắc về xử lý đơn khiếu nại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội;

- Khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

- Điều 13 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

- Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

- Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Công văn số 4954/TCT-KK ngày 06/11/2023 của Tổng cục Thuế V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với Đơn khiếu nại của Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre do đơn khiếu nại không có nội dung khiếu nại về Quyết định hành chính/hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy Đơn khiếu nại của Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Luật Khiếu nại.

Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT bổ sung khi có sai, sót sau khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đây là vướng mắc về chính sách, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền khi sửa Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ/Cục: PC, KK;
 - Lưu: VT, KTNB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA NỘI BỘ;
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Đặng Văn Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.