Open navigation

Công văn 573/TCT-CS ngày 20/02/2024 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửiCục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4869/CTLAN-TTHT ngày 01/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bả sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 8, khoản 3 Điều 13, Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về loại hóa đơn, áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 5/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế đối với trường hợp Công ty TNHH Green Shoes (Việt Nam), đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Green Shoes lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Cục Thuế căn cứ quy định để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ: PC, KK&KTT, DNNCN - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.