Open navigation

Công văn 806/TCT-CS ngày 05/03/2024 Đơn giá thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/TCT-CS

V/v đơn giá thuê đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà.
(Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây,
 Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể việc điều chỉnh đơn giá thuê đất các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất hàng năm trước ngày 01/01/2006 đang sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC nêu trên, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà liên hệ Cục Thuế TP Đà Nẵng căn cứ quá trình cho thuê đất, quá trình xác định đơn giá thuê đất đối với lô đất diện tích 42.778,2 m2 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà được biết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCSTPLP, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.