Open navigation

Công văn 883/TCT-KK ngày 08/03/2024 Khiếu nại sau khi cơ quan thuế kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TCT-KK

V/v khiếu nại sau khi cơ quan thuế kiểm tra trước hoàn thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre.
 Địa chỉ: Lô E4,E5,E10,E11, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01/2024-KT-KPKBT ngày 26/2/2024 của Công ty TNHH Pungkook Bến Tre về giải quyết hóa đơn bị bỏ sót trong tháng được kiểm tra trước hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về phạm vi điều chỉnh và giải thích từ ngữ;

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ công văn số 4954/TCT-KK ngày 06/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 508/TCT-KTNB ngày 6/2/02024 gửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn vướng mắc về xử lý đơn khiếu nại (có bản sao gửi kèm).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC, KTNB, TTKT;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.