Open navigation

Công văn 724/KH-BHXH ngày 19/03/2024 Thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của Tạp chí bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA TẠP CHÍ BHXH

Căn cứ Luật Báo chí ngày 5/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của BHXH Việt Nam về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chuyển đổi số báo chí đã và đang trở thành xu thế tất yếu ở tất cả các cơ quan báo chí. Thực chất của báo chí chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại vào hoạt động báo chí, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông.

Kế hoạch Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí BHXH được xây dựng nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch hướng tới tiếp tục xây dựng, đổi mới Tạp chí BHXH hiện đại cả về nội dung và hình thức. Kết quả triển khai Chiến lược là một trong những cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số của Tạp chí BHXH hằng năm.

II. MỤC TIÊU

- Xây dựng Tạp chí BHXH hiện đại cả về nội dung và hình thức; trong đó, ưu tiên đến năm 2025, phát triển thực hiện Bản tin truyền hình trên Tạp chí điện tử BHXH; đến năm 2030, xây dựng Kênh Truyền hình của Tạp chí BHXH và xuất bản Tạp chí BHXH phiên bản tiếng Anh trên Tạp chí điện tử BHXH.

- Xây dựng tòa soạn hội tụ công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp. 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí BHXH được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí.

- Tạp chí BHXH thực hiện một phần tự chủ; BHXH Việt Nam đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành (dự kiến)

1

Tiếp tục nâng cao nhận thức số

 

 

 

 

- Tiếp tục đưa việc triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg và Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và nghiêm túc thực hiện.

Tạp chí BHXH

Tất cả các Phòng và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Thường xuyên

 

- Định kỳ quán triệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-TTg) và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đơn vị; trong đó, nhấn mạnh vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Tạp chí BHXH

Tất cả các Phòng và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Thường xuyên

 

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với hoạt động của Tạp chí BHXH, đó là: Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Tạp chí BHXH

Tất cả các Phòng và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Thường xuyên

2

Thể chế số

 

 

 

 

- Nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể nhằm đôn đốc, tăng cường công tác chuyển đổi số báo chí hằng năm.

Phòng Thông tin điện tử

Các Phòng Hành chính - Trị sự; Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo; Thư ký Toà soạn và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Hằng năm

 

- Nghiên cứu, xây dựng các chuyên mục; loạt tin, bài; sản phẩm và dịch vụ báo chí phù hợp với từng nhóm đối tượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Phòng Phóng viên; Phòng Thông tin điện tử 

Phòng Thư ký Toàn soạn và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM Các Phòng Thông tin điện tử;

Hằng năm

 

- Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp về tăng nguồn thu từ các ấn phẩm cho Tạp chí BHXH.

Phòng Hành chính - Trị sự; Phòng Phát hành - Quảng cáo

Phóng viên; Thư ký Toà soạn và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Hằng năm

3

Tiếp tục xây dựng, thí điểm và phát triển các sản phẩm báo chí số

 

 

 

 

- Tiếp tục hướng đến đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, để mang lại cho bạn đọc cách tiếp cận thông tin về ngành BHXH Việt Nam thú vị, sinh động hơn, nghiên cứu nâng cấp, đổi mới các hình thức báo chí đa phương tiện hiện đã triển khai như Video clip, e- Magazine, Longform, Infographic, Podcast... nhằm đa dạng hóa hình thức, giúp truyền tải các nội dung đến bạn đọc trên các nền tảng công nghệ số, giúp Tạp chí BHXH ngày càng gần gũi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Phòng Thông tin điện tử

Các Phòng Hành chính - Trị sự; Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo; Thư ký Toà soạn và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Thường xuyên

 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, phát triển thêm các kênh thông tin của Tạp chí BHXH trên các nền tảng mạng xã hội; nghiên cứu, thí điểm Tạp chí BHXH phiên bản Tiếng Anh... để lan tỏa hiệu quả thông tin, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Thông tin điện tử

Các Phòng Hành chính - Trị sự; Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Sau năm 2025

4

Phát triển nền tảng số

 

 

 

 

- Nghiên cứu xây dựng các công cụ đánh giá, theo dõi chất lượng ấn phẩm/sản phẩm báo chí.

Phòng Thư ký Tòa soạn

Các Phòng Hành chính - Trị sự; Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo; Thông tin điện tử; Phóng viên và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Sau năm 2025

 

- Xây dựng Tòa soạn hội tụ công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp.

Phòng Thông tin điện tử

Các Phòng Hành chính - Trị sự; Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo; Thư ký Toà soạn và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

2024-2025

5

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyển đổi số báo ch; Đăng ký và cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham dự các khóa học, lớp học về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức. Định kỳ tổ chức tại chỗ các đợt, buổi đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ; công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin.

Phòng Hành chính - Trị sự; Phòng Thông tin điện tử

Các Phòng Phóng viên; Phát hành - Quảng cáo; và Đại diện Tạp chí tại TP.HCM

Hằng năm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn phát triển sự nghiệp của Tạp chí BHXH; nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án có liên quan và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với Tạp chí BHXH trong quá trình triển khai Kế hoạch; tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch vào báo cáo chuyển đổi số chung của Ngành BHXH Việt Nam.

2. Vụ Kế hoạch đầu tư

Bố trí kinh phí theo quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng nguồn quỹ đầu tư phát triển CNTT trong từng giai đoạn.

3. Vụ Tài chính kế toán

Tham mưu cấp thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

4. Tạp chí BHXH

- Lãnh đạo Tạp chí BHXH định hướng, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số báo chí.

- Chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đạt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo Ban Chỉ đạo Chuyển đối số ngành BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ Thông tin - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) kết quả triển khai Kế hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tạp chí BHXH thuộc BHXH Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về BHXH Việt Nam (qua Tạp chí BHXH) để được phối hợp, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Cục Báo chí - Bộ TTTT;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, TCBH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt Ánh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.