Open navigation

Công văn 8223/BNN-PC ngày 15/11/2023 Hoàn thiện Danh mục chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8223/BNN-PC

V/v hoàn thiện Danh mục chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

 Kính gửiBộ Tài chính
 (Tổng cục Hải quan)

Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (viết tắt là Thông tư 31), thay thế Thông tư 65/2017/TT-BNNPTNT. Để bảo đảm danh mục hàng hóa chuyên ngành phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngay từ tháng 8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bằng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, do không thể ban hành kịp Thông tư mới thay thế Thông tư 11 nêu trên theo yêu cầu của Bộ Tài chính, ngày 22/12/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 8632/BNN-PC về việc hoàn thiện Danh mục chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 gửi Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất áp dụng mã số HS theo hướng: “Doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa và tự kê khai mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, chính sách quản lý áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Giấy phép đã cấp còn giá trị sử dụng” cho đến khi có Thông tư mới thay thế Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ( gửi kèm theo).

Hiện nay, một số doanh nghiệp phản ánh đang gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp do có sự khác biệt về mã HS giữa Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT với Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, trong thời gian này, đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan):

1. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo nội dung Công văn số 8632/BNN-PC ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc khẩn trương hoàn thiện Thông tư mới thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT để ban hành trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
 - Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phùng Đức Tiến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.