Open navigation

Công văn 173/TTg-ĐMDN ngày 13/03/2024 Đính chính Phụ lục I của Quyết định 184_QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TTg-ĐMDN

V/v đính chính Phụ lục I của Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 20/02/2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
 - Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025.

Do lỗi kỹ thuật khi ban hành, nay đính chính và gửi lại Phụ lục I của Quyết định số 184/QĐ-TTg nêu trên (kèm theo công văn này) để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiện tra cứu và thống nhất thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b)

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
 Trần Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC I KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 184/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo công văn số 173/TTg-ĐMDN ngày 13 tháng 3 năm 2024)

Phụ lục I

KẾ HOẠCH DUY TRÌ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2025
 (DANH MỤC DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ)

(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cơ quan chủ sở hữu/Tên doanh nghiệp

 

Bộ Y tế

1

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản y học

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1

4

Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn

6

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV

7

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

8

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

9

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn

10

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài

11

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong

12

Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh

15

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1

16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3

17

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4

18

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5

19

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6

20

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7

21

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8

22

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10

23

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11

24

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12

25

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Phú Nhuận

26

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh

27

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Gò Vấp

28

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Tân Bình

29

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Cần Giờ

30

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Củ Chi

31

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Bình Chánh

32

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Nhà Bè

33

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Hóc Môn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

34

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương

35

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.